De aarde kookt

This text in English Le texte en Français

De aarde kookt, ook jij bent chef!

Onze aarde kookt. Letterlijk, want de laatste jaren heeft ze het behoorlijk warm gekregen. Hoog tijd dus om de opwarming terug te dringen. Eenvoudig? Niet echt, aangezien iedereen samen chef is. We hebben dus allemaal een flinke vinger in de pap te brokken. Maar met ons recept voor een gezonde aarde zetten we alvast een stap in de goede richting. Lees de instructies, kies je ingrediënten en stel daarmee je eigen gerecht samen. Smakelijk!

Instructies

1. Vervang het fornuis, anders kookt onze pot over!

Het eerste wat we moeten doen is de vervaldatum van ons fornuis nakijken. Ons huidig fornuis raakt stilaan oververhit en zal onze pot doen overkoken. Dringende vervanging is nodig!

Ingrediënten

Onze overbelaste planeet is dringend toe aan een CO2-arm dieet. Een mix van hernieuwbare energie en duurzame producten kunnen haar gezondheid zeker terug op peil brengen én houden. Tegen 2050 moet deze omschakeling voltooid zijn.

2. De nieuwe chefs onder ons hebben tot nu toe nog niet veel in de pot geroerd.

Ook zij willen meekoken. Maar we moeten wel uitkijken: onze CO2-rijke ingrediënten liggen nog op tafel!

Ingrediënten

We moeten ontwikkelingslanden steunen in hun groei. Hierbij is zowel financiële steun als kennisoverdracht noodzakelijk. En we moeten extra aandacht besteden aan de investering in groene technologieën.

3. Zoals in elke grote keuken is er steeds een chef-kok die alles in goede banen leidt.

Hij zorgt ervoor dat het gerecht op tijd klaar is. Zijn specialiteit is een bindende saus te maken voor het geheel. Timing is hier cruciaal: de kookwekker tikt!

Ingrediënten

De wereldleiders zijn onze hoofdchefs: zij moeten ervoor zorgen dat de juiste ingrediënten steeds beschikbaar zijn en dat ze door iedereen worden gebruikt. Een internationaal en bindend akkoord is hiervoor broodnodig. De politici zijn ook verantwoordelijk voor de kookwekker: ze moeten erop toezien dat het werk van alle chefs tegen 2020 klaar is en dat het akkoord ook daarna blijft gelden.

4. Neem je lepel en roer mee! Samen kunnen we de stroom omkeren.

Iedereen is chef en heeft dus de verantwoordelijkheid om de pot in het oog te houden. Maar onze kooktijd is beperkt dus moeten we voortmaken om ervoor te zorgen dat ons gerecht op tijd klaar is.

Ingrediënten

Begin bij jezelf. Ga na wat jij kan doen om de aarde te helpen. Motiveer anderen. Maak ze attent op de gevolgen en noem de alternatieven op.

Kook nu… en niet over (20 jaar)! Een succesrecept zal elke generatie overleven!

Maar onthoud: wat je ook in de pot doet, iedereen krijgt het op zijn bord!

–> Wil je nog meer lezen over de standpunten van de jongerenambassadeurs voor Klimaat?? Lees dan hieronder hun uitgebreide officiële standpunttekst.


VJR-AV-091202-N2-Inspiratietekst jongerenambassadeurs voor klimaat

INSPIRATIETEKST JONGERENAMBASSADEURS VOOR KLIMAAT

Een jongerenforum van Jeugddienst Globelink, Pantopicon en de Vlaamse Jeugdraad

 1. 1. Inleiding

In de aanloop naar de klimaatconferentie in Kopenhagen brachten Jeugddienst Globelink, Pantopicon en de Vlaamse Jeugdraad een twintigtal jongeren samen om na te denken over oplossingen die een verdere opwarming van het klimaat kunnen tegengaan.  De inhoud en de vorm van de zes sessies werd mede door de jongeren bepaald. De jongerenambassadeurs legden hun bezorgdheden naast elkaar en raadpleegden experts. Zo bedachten ze uiteenlopende toekomstscenario’s en droomden over hun ideale wereld in 2050. Hun aanbevelingen om tot deze ideale wereld in 2050 te komen, formuleerden ze in een inspiratietekst. Deze inspiratietekst zal Gertie De Fraeye, verkozen door de jongerenambassadeurs, meenemen naar de klimaatconferentie Kopenhagen. Deze tekst zal ook dienen als vertrekpunt om samen met de Franstalige jeugdraad een Belgisch jongerenstandpunt rond klimaat te vormen.

 1. 2. Visie

Het bewustzijn rond de dreigingen en gevaren van klimaatverandering wordt steeds groter. Overstromingen, droogtes, verspreiding van ziektes en energietekorten zijn slechts een fractie van wat ons te wachten staat. Of erger nog, voor sommigen zijn deze verschijnselen reeds de harde realiteit. Aan de ene kant maken deze onheilspellende berichten mensen bang voor de toekomst. Aan de andere kant is het voor velen onder ons nog een ver-van-mijn-bed-show. Het resultaat is dat er weinig ingrijpende en coherente maatregelen worden genomen op politiek, economisch en sociaal vlak die deze sombere toekomstvoorspellingen een halt kunnen toeroepen. De klimaattop in Kopenhagen kan daar mogelijks verandering in brengen. Hét moment waarop wereldleiders samenkomen om na Kyoto een aantal nieuwe maatregelen af te spreken die wel het verschil kunnen maken.

Dat wij, jongeren, bezorgd zijn om onze toekomst behoeft geen twijfel. Maar we blijven geloven in oplossingen. Daarom kijken we vooreerst naar beleidsmakers om vandaag na te denken over concrete en ambitieuze maatregelen op korte en lange termijn. We zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen ervoor moeten zorgen dat we opnieuw een evenwicht vinden tussen wat we produceren en consumeren enerzijds en wat onze planeet kan dragen anderzijds. Alleen zo kunnen we in een toekomst geloven die kansen biedt aan àlle jongeren. Jongeren zijn de toekomst, maar we denken ook vandaag reeds graag mee over oplossingen die een verdere opwarming van het klimaat tegengaan. We zijn overtuigd dat de sleutel tot verandering niet enkel bij beleidsmakers ligt maar ook bij onszelf. Daarom pleiten we bovenal voor een drastische gedragsverandering om duurzaam te leven. En die begint bij jezelf!

 1. 3. Hoofdlijnen voor Kopenhagen

3.1. Oproep voor een lange termijnvisie: een CO2-neutraal bestaan

Om de problemen die ontstaan ten gevolge van de opwarming van het klimaat aan te pakken, is een beleid nodig dat doelen stelt die op langere termijn hun effect bewijzen. Geëngageerde individuen – vaak jongeren – zetten acties op in hun leefomgeving om duurzamer te leven. Heel wat bedrijven doen reeds serieuze inspanningen voor een omschakeling naar groene technologieën. Ook de overheid geeft reeds heel wat impulsen aan particulieren en bedrijven om ecologischer en duurzamer te leven, produceren en consumeren. Maar naast deze initiatieven zijn we overtuigd dat de overheid nog meer stimulansen kan en moet uitdelen. Daarnaast heeft de overheid ook een heel belangrijke taak in het sensibiliseren van de bevolking en bedrijven rond de gevolgen van klimaatverandering en manieren om zelf iets te ondernemen. Dat vraagt politieke moed,  al zijn de positieve effecten pas na verloop van vele jaren zichtbaar.

Om onze toekomst veilig te stellen en de verdere opwarming van de aarde te voorkomen, ontwierpen we een ‘smart world’. Dit is een wereld waarin we klimaatverandering te slim af zijn en hierin heerst een ‘CO2-neutraal’ bestaan. Dat wil zeggen dat we niet meer broeikasgassen uitstoten en grondstoffen verbruiken dan onze aarde kan verwerken. Een globale gedragsverandering is daarvoor nodig. Dit vraagt serieuze inspanningen bij het consumeren én produceren op het gebied van huisvesting, landgebruik, energie, transport, …

Wat willen we concreet bereiken?

– een CO2-neutraal (en broeikasgassenneutraal) bestaan tegen 2050

– de CO2-concentratie stabiliseren op 350 ppm in de atmosfeer

– de opwarming beperken tot een stijging van 1,5°C tegenover 1850

– de uitstoot van broeikasgassen verminderen met 40% tegen 2020 (in vgl. met 1990)

3.2. Onze verantwoordelijkheid voor ontwikkelingslanden

We mogen de economische groei van de ontwikkelingslanden niet in de weg staan. Ze hebben recht op een gelijke levenskwaliteit. Deze groei moet wel gepaard gaan met groene en duurzame industrie en wij moeten hen daarbij ondersteunen. Alle nieuw opgestarte industrieën, zowel in industrielanden als in ontwikkelingslanden, moeten groen zijn. Door de uitwisseling van technologieën en kennis kunnen we dat samen waarmaken.

De onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering die nu al zichtbaar zijn, zouden verder kunnen escaleren in een ‘stupid world’. In die wereld gaan we domweg verder met het uitstoten van broeikasgassen, waardoor in het bijzonder ontwikkelingslanden getroffen zouden worden. Deze effecten zijn voor een groot deel te wijten aan de uitstoot van de industrielanden. Daarom moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen en de ontwikkelingslanden politiek en financieel ondersteunen. Maar niet met een blanco cheque: water- en voedselvoorzieningen en een beleid voor klimaatvluchtelingen zijn hiervoor o.a. essentieel.

Om een beleid van voorkomen en genezen op wereldschaal te realiseren, roepen we politici op om een ambitieus internationaal bindend akkoord te sluiten in Kopenhagen. Maar het is even belangrijk dat het daar niet stopt, wetenschappers en politici moeten blijven samenwerken om een vooruitstrevend klimaatplan ook effectief uit te voeren.

4. Concrete aanbevelingen voor een duurzame omschakeling

Momenteel stevenen we af op een ‘stupid world’: een wereld waarin geproduceerd en geconsumeerd wordt zonder rekening te houden met de gevolgen. Wij, jongeren, willen een evolutie naar een ‘smart world’: een duurzame wereld met respect voor onze planeet en al haar bewoners. Om dit te realiseren moeten we de klimaatsverandering tegengaan nu we er nog controle over hebben. Dit gebeurt door een combinatie van voorkomen en aanpassen.

4.1. VOORKOMEN

In de ‘smart world’ stemmen we onze leefwijze af op de draagkracht van de aarde: dit betekent een duurzame, CO2 –neutrale maatschappij.

4.1.1 Landbouw en landgebruik

We willen een meer plaatselijke en ecologische productie en een efficiëntere indeling van het land met voldoende groen.

a. Landbouw:

 • Lokale en seizoensgebonden (biologische) landbouw en veeteelt.
 • Alle producten moeten een label krijgen waarop hun ecologische voetafdruk wordt vermeld.
 • We willen vleesconsumptie drastisch verminderen. Daarom willen we bijvoorbeeld veggiedagen stimuleren.

b. Landgebruik:

 • Bossen in stand houden en ontbossing voorkomen door certificaten op producten en premies voor boeren en bedrijven.
 • Een evenwichtiger beleid van ruimtelijke ordening die aandacht heeft voor de bescherming van de natuur.
 • Duurzame steden (sustainable cities) met goede energie- en waterhuishouding, efficiëntere afvalverwerking en autovrije stadscentra.

4.1.2 Huisvesting

We streven naar passieve huizen die gebouwd zijn zonder schadelijke materialen, die zelf in hun energieverbruik voorzien en volledig CO2-neutraal zijn.

a. Materialen:

 • Natuurlijke bouwmaterialen uit hernieuwbare of minerale grondstoffen (zoals hout uit verantwoorde bosbouw met FSC-label, natuurverf, …) met een label als bewijs van onschadelijkheid.
 • Vermijden van gevaarlijke chemische producten.

b. Energieverbruik:

 • Passieve en duurzame huizen die zoveel mogelijk instaan voor hun eigen energieverbruik.

Bv: zonnepanelen (op boerderijen. Niet gebruikte daken kunnen afgehuurd worden voor zonnepanelen, naar Duits model), biomassa hergebruiken, windmolens, goede  isolatie, vloerverwarming, …

 • Optimaal gebruik van leefruimtes

Bv: oriëntatie van leefruimtes naar de zuidelijke kant van de woning, kleinere ruimtes, gemeenschappelijk wonen met private en gedeelde ruimtes

 • Energiescan om na te gaan waar je kan besparen

c. Waterverbruik:

 • Spaarkoppen installeren voor een zuiniger watergebruik
 • Groendaken die regenwater kunnen opvangen en filteren voor huishoudelijk gebruik
 • Gebruikt water filteren vooraleer het terug naar de bodem gaat

4.1.3 Transport

We pleiten voor het STOP! principe om ons te verplaatsen: eerst stappen, dan trappen, openbaar vervoer en slechts in laatste instantie de personenwagen. Daarom willen we een schoner transport dat zoveel mogelijk beperkt wordt.

a. Transport moet CO²-neutraal worden:

 • Het gebruik van de wagen ontmoedigen en het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets aanmoedigen.

Hiervoor zijn een prijsdaling en een geoptimaliseerde dienstregeling van het openbaar vervoer en betere fietsvoorzieningen. De stadscentra zouden zo autovrij moeten worden.

 • Labels voor groene wagens.
 • Korte afstandvluchten schrappen en door goede treinverbindingen vervangen
 • Nieuwe technologieën voor verschillende transportvormen meer toepassen

b. Beperken van transport:

 • Goederen die van ver weg ingevoerd worden beperken door meer seizoensgroenten en –fruit te telen, water van de kraan te drinken en materialen lokaal produceren en verwerken
 • Thuiswerk stimuleren
 • Logistiek optimaliseren door bv. een betere uurregeling van vrachtwagens en minder vrachtschepen en –vliegtuigen.

c. Alternatief gebruik van transport:

 • Carpoolen en liften
 • Bestaande transportbewegingen efficiënter gebruiken en inzetten om ander transport te beperken, bv. door personenwagens die een traject afleggen goederen te laten vervoeren.

4.1.4 Energie

Bestaande energiebronnen raken op en zijn veel te vervuilend. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt dus best afgebouwd. We willen een snelle en drastische omschakeling.

a. Hernieuwbare energie

 • Gebruik maken van een mix van natuurlijke energiebronnen op de meest optimale plaats

bv. zonnepanelen rond de evenaar, windmolens op grote open vlaktes, golfslagenergie, biogasinstallaties uitwerpselen, getijdenenergie, energie uit afval, …

 • Gestuurd door de overheid door investeringen en subsidies, maar ook de gewone burger aanmoedigen om zoveel mogelijk zijn/haar eigen energie op te wekken
 • Zowel in openbare gebouwen, bedrijven als huizen hernieuwbare energie voorzien
 • Derdebetalersysteem inschakelen zodat de omschakeling naar groene energie voor iedereen mogelijk wordt.

b. Bestaande energienetwerk zuiniger maken

c. Meer subsidies voor isolatie en andere energiezuinige oplossingen

d. Kernenergie is geen oplossing

kernenergie mag dan geen CO²-uitstoot opleveren, de opslag en het transport van kernafval creëren wel gevaren voor onze leefomgeving op korte en lange termijn. Wij jongeren willen een duurzame ontwikkeling. Hierbij is dus geen plaats voor kernenergie!

4.2. AANPASSEN

In onze huidige ‘stupid world’ zullen we ons moeten aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatsverandering die zich tijdens de omschakeling naar een ‘smart world’ zullen voordoen.

4.2.1 Water

Water is onontbeerlijk in elke samenleving. Door de toenemende bevolking zullen we nog zuiniger met deze natuurlijke bron moeten omspringen.

a. Lokaal:

 • Sensibiliseren om verbruik te verminderen
 • Zo veel mogelijk zelfvoorziening door bv. regenwater te gebruiken

b. Globaal:

 • Internationale verdragen: water is een basisrecht als onderdeel van de mensenrechten
 • Technologieën en kennis uitwisselen: ontzilten van water, bewateringssystemen, …
 • Het heffen van een ‘watertaks’ op de grote waterverbruikers. Dit geld kan gebruikt worden voor investeringen in nieuwe technologie- of adaptatieprojecten waar onvoldoende water is.

4.2.2 Biodiversiteit

Zonder biodiversiteit is het leven op aarde onmogelijk. Heel wat dieren- en plantensoorten zijn echter al verdwenen of worden met uitsterven bedreigd door toedoen van de mens.

 • Wij vinden dat de mens zijn verantwoordelijkheid moet opnemen en de biodiversiteit beschermen en herstellen.

Bv: Jacht en visvangst beperken en/of verbieden, eco-erfgoedlijst opstellen voor beschermde natuurgebieden

4.2.3 Klimaatvluchtelingen

Door de toenemende rampen zal het aantal klimaatsvluchtelingen alleen maar stijgen.

a. Klimaatoorlogen voorkomen:

 • Ontwikkelingsinvesteringen in risicogebieden
 • Efficiënter gebruik van land, water en energie om twisten te voorkomen

b. Klimaatvluchtelingen opvangen:

 • Lokaal

–          Basisvoorzieningen en opvang voorzien

–          Binnenlandse migratie ter preventie van milieurampen

–          Afspraken en waarschuwingssystemen voor klimaatrampen in risicogebieden

 • Globaal

–          Een internationaal statuut van klimaatvluchteling: definitie en rechten

–          Internationale afspraken over de opvang van klimaatvluchtelingen

–          Ontwikkelingsprogramma en sensibilisering voor preventieve behandeling en opvang

–          Veilige transportmogelijkheden voor klimaatvluchtelingen

5. Besluit

Wij, jongeren, kiezen voluit voor en geloven in een duurzame wereld. We beseffen dat een drastische gedragsverandering hiervoor noodzakelijk is.  Onze ecologische voetafdruk moet in evenwicht zijn met de aarde. We willen vooreerst bij onszelf beginnen. Maar we hopen ook op een grote dosis politieke moed. Daarom laten we nu onze stem horen want de aarde kookt!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: